■ Tavsiye Mektuplarımız


     
  S�meyye (Dan��an)  
     
  Ahmet beyle babam�n arkada��n�n tavsiyesi �zerine tan�d�m, yakla��k 9'y�ld�r tan���yoruz ahmet beyin hastas�y�m ahmet beyde annem ve ben ciddi kilo vermi�'tik annem 8'y�ld�r koruyor ama ben koruyamad�m stresli bir insan oldu�um i�i pskolejik a�l���n �n�ne ge�emedim ve zamanla verdi�im kiloyu fazlas� ile ald�m.Bu zaman zarf�nda akapuntur tedavisi g�rd�m ba�ka diyetizyenlerden yard�m ald�m ama istedi�im neticeye ula�amad�m.Ailemin deste�iyle ahmet beye tekrar ba�lad�m ahmet bey benim sorunlar�m ��z�lmeden benim ide�l kiloma kavu�am�yaca��m kan�s�na vard�. ��nki enb�y�k engel pskolejimin bozuk olmas�yd� ��nki o pskolejiyle ne nekadar yedimin fark�na varmadan a��r� yiyip kilo al�yordum bu,seferde ald���m kilolar i�in strese giriyordum hayat�m bir k�s�r d�ng�den ibaretdi ama ahmet bey sayesinde bir �ok sorunumu a�t�m ahmet bey kilo vermemde olsun pskolejimin d�zelmesinde olsun hep yard�mc� oldu ahmet bey ben d�z yolda e�ri giderken d�z y�r�meyi ��retdi. Ahmet bey b�y�k sab�rla beni dinledi bana yard�mc� oldu ��nki zor bir hastayd�m ama ahmet bey g�lery�zle kar��lad� herdefas�nda i�ini hakk�yla yapt�na inan�yorum ahmet bey hastalar�n�n kilo vermesine harcad� enerjiyi kilo vermeme nedenlerini alma nedenleri �zerinde �al���yor. En iyi hizmeti vermek i�in �al���yor yeniliklere a��k ba�ar�l� bir insan bana olan maddi manevi yard�mlar�ndan i�in sonsuz te�ekk�rler.  
     
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
     
  �ZLEM (Dan��an)  
     
  Merhabalar ben �ZLEM A .Ahmet beyle bir arkada��m sayesinde tan��t�m.Ahmet beye �nce arkada��m gitti ve ba�ard� �u anda ideal kilosunda.2,5y�l� a�k�n s�redir de b�rakt��� halde ideal kilosunda duruyor.Arkada��mdaki de�i�iklikleri g�z�mle g�r�nce bende Ahmet beyle tan��maya karar verdim.Ben 8 senedir bir �ok kez kilo vermeyi denedim,akapunktur olsun,spor salonlar� ve farkl� diyetisyenler herseferinde kilo verdim fakat b�rakt���m an daha fazlas�n� geriye ald�m.Ahmet beye gitmeden �nce dedim ki �zlem bu son �ans�n ve o m�kemmel insanla tan��t�m.Ahmet bey g�ler y�z�yle kar��lad� beni,b�t�n analiz ve testlerimi yapt�rd�ktan sonra bana 16 saat a�l�ktan kilo ald���m� s�yledi ama ben inanam��t�m, nas�l olurda insan a� kal�nca kilo al�r ama al�yormu� me�er.Ahmet bey di�er diyetisyenlerden �ok farkl� bir insan,gerek ki�ili�iyle,i�ine verdi�i �nemle ve en �nemlisi hastalar� i�in daha fazla ne yapabilirim diye d���nen m�kemmel bir insan.Kal�pla�m�� diyetler yerine ,buzdolab�mda bug�n ne varsa bak�yorum ve kendi men�m� kendim haz�rl�yorum,can�m ne isterse onu yiyorum.Art�k eskisinden daha �ok, ama daha sa�l�kl� besleniyorum ve en �nemlisi neler yemem gerekti�ini biliyorum.Daha �nce hi� spor yapmaz,saat 11 de kahvalt� yapar ve ak�am yeme�i yerdim d�zensiz beslenmeye �ok g�zel bir �rnek .�u anda spor yapmay� ya�am tarz�m haline getirdim ve art�k spor yapmay� seviyorum hepsi Ahmet bey sayesinde oldu.D�YAMER Ahmet beye ba�lad���mda 115,8 kiloydum,�u anda 79 kiloyum eski kiloma ula�maya �ok az kald� en g�zeli art�k obez de�ilim.Hepsi Ahmet bey sayesinde oldu bana ya�amay�,sa�l�kl� ve d�zenli beslenmeyi,huzurlu ve zinde bir v�cutla mutlu bir �ekilde ya�amay� ��retti.Te�ekk�rler AHMET G�RAPAYDIN ve D�YAMER sizin sayenizde ba�ard�m.Tayin nedeniyle ayr�lmak zorunda kald�m.D�YAMER �al��anlar� ve AHMET BEY sizler harika ve i�ini bilen insanlars�n�z,g�lery�z�n�z hi� eksik olmas�n hep g�l�n .�htiyac�n�z olsun ya da olmas�n sa�l�kl� ya�am i�in AHMET G�RAPAYDINA u�ramadan ba�ka yerlerde zaman kaybetmeyin.HAKKINIZI HELAL ED�N.Ba�ar�lar�n�z�n devam�n� dilerim. �ZLEM A  
     
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Ramazan  
     
   ��ini Sevmek Tavsiye Ederim Yaz�m�n ba�l���ndan sitenin ad� alg�lanmas�n DR Ahmet G�RAPAYDIN dan bahsediyorum yukar�da tavsiyesini g�rd���n�z (bet�l D) e�imin kilo proplemlerini halletmek �zere gitti�imizde kar��mda benim gibi bir tiyatro sanat�yla u�ra�an biri var heralde dedim ��nk� anlat�mlar� bir standup tad�nda ve �zg�veni a��layan yap�s�yla hi�te al���k olmad���m�z bir doktor portresi duruyordu tedavi y�ntemini anlat�rken kendimce dedimki bende kilo al�p tekrar vermek �zere burayam� gelsem diye. Belki g�ld�n�z inan�n ilk g�r��memizde bende g�lm��t�m ve tedavi s�recinde ula��lan ba�ar�y� g�rd�kce evimize dolan huzur artt�kca g�lmemin yerini hakl� ve do�ru doktora gitmenin verdi�i huzur kaplad� ��nk� harcad���m paray� d���nd�kcede �imdiye kadar neden bu insanla tan��mad���ma �z�ld�m.�unlar� yeme diyen bir insan yerine bunlar� ye ama �unlara dikkat diyen bir doktor duruyordu bunnla birlikte s�rekli hastalar�n� gerek bildgiayar gerekse telefon kanal�yla kontrol eden ve i�ini bu kadar severek yapan bir ki�i daha tan�mad�m S�ylemek istediklerimi heralde eng�zel bu c�mle �zetledi ��ini Sevmek  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Mahmut  
     
   Merhaba Ben B�r �irkette Genel M�d�r�m ve ayr�ca proje uzman�y�m g�n�n yar�s� masa ba��nda yar�s� gezerek oldu�undan dolay� d�zenli ve sa�l�kl� beslenemiyordum.Ve d�zenli ve sa�l�kl� beslenme hakk�nda fazla da bir fikrimin olaca��n� sanm�yordum.Ahmet bey ile tan��madan �nce ciddi bir kilo problemim vard�.Eski halimle �imdiki halim k�yas edilemez bu ger�ek. Ha unutmadan kendisi ile tan��mam bir akrabam�n tavsiyesi ile oldu. Ahmet Beyle Tan��madan �nce diyetisyene gitmek bana �ok komik ve ters geliyordu.Bir arkada��m bana diyetisyene git dedi�inde ben peh ne alaka bende bilyorum ne yap�p ne yapmayaca��m� der idim. Ama dediklerime pi�man olmadan bir g�n akrabam�n zay�flad���n� g�rd�kten sonra inanamad�m ve hemen ahmet beyin telefon numaras�n� ald�m.Ve randevumu al�p hemen Ahmet Beyin yan�na gittim. �nce kendisinin �ok iyi bir ki�ili�i oldu�unu kendine g�veni olmayan insanlar� yani ben zay�flayamam diyenlere g�ven veren.Kendinizi ahmet bey ile konu�tuktan sonra �ok huzurlu ve rahat bir �ekilde hayata devam etti�inizi anl�yorsunuz.Daha sonra ahmet bey e g�nl�k hayat�n�zdan bir par�a anlat�yorsunuz ve verdi�i pro�ramla ben hafta da 2 kilo vermeye ba�lad�m.Kendimi �le mutlu hissettim ki kilo verdikten sonra ve d�zenli beslendikten sonra anlad�m ki hayat ger�ekten g�zel ve huzurluymu� i� steresiymi� peh diyeceksiniz. �nan�n sa�l�k �ok �nemli hele bir beslenme ad�na. Ben bunu Say�n : Ahmet G�RAPAYDIN la Ba�ard�m Kendisine �ok Te�ek�r Ediyorum.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Rahim  
     
   San�r�m Ahmet Bey'le 2006 beri tan���yorum. Bende genetik �anss�z insanlardan biriyim. �ocuklu�umdan beri toplu biriydim 30 lu ya�lara ula�t���mda ise epey kilolu biri olmu�tum. 2006 da Ahmet Bey'den diyet yard�m� ald�m. 12 kg kadar verdim. Fakat o s�ralarda kay�nvalidemin kanser hastas� olmas� nedeni ile diyeti b�rakmak zorunda kald�m. Tarih 01.01.2010 Ahmet Bey'e yeniden m�racat ettim. 01.02.2010 itibari ile 7,5 kg verdim. Halen diyete devam ediyorum. Ahmet Bey kendine has teknikleri ve tarz� olan bir diyetisyen. Kendi tabiri ile "Diyetle Ya�am Merkezi" yani D�YAMER in sa�l�kl� bir birey olmama �ok faydas� oldu�unu ve daha da olaca��na eminim. Kendisine meslek hayat�nda ba�ar�lar�n�n devam�n� diliyorum.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Hale  
     
   Merhaba,Ahmet Bey ile yakla��k 1,5 ay �nce tan��t�m.Bir arkada��m�n tavsiyesi ile gittim ve daha �nce gittigim diyetisyenlerden �ok farkl�yd�.Daha �nceki diyetisyenlerim yasaklamalarla ba�lad�lar.Arkada��mla konu�tuktan sonra Ahmet Beyden bilgi almaya gittim ve Ahmet beyin farkl� oldu�unu anlad�m ve bu i�i onunla ba�arabilece�ime inand�m ve ba�lamaya karar verdim.Her�eyden �nce dengeli ve d�zenli beslenmeyi �gretti Ahmet Bey bana.82 kilodan 79 a d��t�m ve cok mutluyum Ahmet Bey gibi i�ine d�rt elle sar�lan sab�rl� canayak�n bir insan� tan�d�g�m i�in o y�zden benim gibi kilolarla ba�� dertte olan b�t�n insanlara Ahmet beyi tavsiye ediyorum.�nan�yorum ki sizde benim gibi Ahmet Beyle ba�aracaks�n�z.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Selda  
     
   merhaba,diyetisyen Ahmet bey ile eyl�l ay�nda tan��t�m. ba�lang��ta diyetisyenlere ve diyet listelerine kar�� �n yarg�m vard�. Ancak Ahmet beyin, ki�iyle ilgili genel de�erlendirmeleri yapt�ktan, ki�inin ihtiya� ve beklentilerini anlad�ktan sonra ki�iye �zel bir beslenme plan� haz�rl�yor olmas� onu meslekta�lar�ndan ay�ran en �nemli �zelliklerden biri. �nsanlar�n ya�am �ekli,�al��ma temposu, t�ketmeyi sevdi�i ve sevmedi�i besinler hakk�nda bilgi ald�ktan sonra ki�iye �zel, uygun olan beslenme al��kanl���n� kazand�rmak i�in stratejiler haz�rl�yor. Ayr�ca �nerdi�i yiyecekler, g�nl�k hayat�n�zda herzaman rahatl�kla bulabilece�iniz ve zorlanmadan t�ketebilece�iniz besinlerden olu�uyor. �topik diyet listelerinden uzak ,sa�l�kl� ve dengeli beslenmeyi ��renerek verilen kilolar�n kal�c� olmas�n� sa�l�yor. Ben diyet dan��man�m�, d�zenli ve dengeli beslenmeyi ya�am bi�imi haline getirmek isteyen herkese tavsiye ediyorum.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Feyza  
     
   Ahmet Bey ile yakla��k 2 ay �nce tan��t�m. Bir arkada��m�n tavsiyesi ile g�r��meye gitti�imde kendisinin klasik diyetisyenlerden farkl� oldu�u daha ilk andan itibaren belli idi. Dan��anlar�n�n sadece kilo vs.. problemleriyle anl�k olarak ilgilenmek yerine hayatlar�n� d�n��t�rmeyi hedef al�yor. San�r�m bu da dan��an�n "bir g�n nihayete erecek mecburi diyet" kapsam�ndan d��ar� ��kar�p daha iyi bir ruh hali ile soruna yakla�mas�n� sa�l�yor. Bu anlamda kendisinin iyi derecede psikoloji bildi�ini ve dan��anlar�n� bu bilgiler e�li�inde hedefe y�nlendirdi�ini d���n�yorum. Kendisinin mesafeli samimiyeti bu ki�isel d�n���m operasyonuna adanm�� dan��anlar�na sorunlar�n� rahatl�kla ��z�mleme imkan� veriyor. Mesle�inde ba�ar�l� olmas�nda mesleki bilgi ve tecr�besine ek olarak ki�ili�inin de katk�s�n�n b�y�k oldu�unu d���n�yorum. Ger�ekten insan f�trat�na ayk�r� d��meden kilo vb. sorunlar�n� ��zmek isteyenlere g�n�l rahatl���yla tavsiye edebilirim.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Seher  
     
   merhaba;ahmet beyi tan�d�klar�m�n tavsiyesi �zerine tan�d�m ahmet beye gitmeden ba�ka bir diyetisyenden yard�m ald�m kilo verdim ama hepsini geri ald�m hep k�s�tlama,yasaklama vard� ben bunlar� istemiyordum sonra diyetisyenlerin hepsi ayn�d�r d���ncesiyle gitmek istemedim ahmet beye sonra ahmet beye gidenlerle tekrar konu�tuktan sonra fikrimi de�i�tirip sadece bilgi almaya gittim ve konu�tuktan sonra ba�lamaya karar verdim olumsuz d���ncelerim bir anda pozitif oldu kilo vermeye ba�lad�m bile g�lery�zl�l��� samimi davran��lar� i�tenli�i ve mesleginde en iyisi,farkl� ve profesyonel oldugunu hemen anlayabilirsiniz ben gittim ve g�rd�m sizlerede tavsiye ediyorum �al��ma hayat�nda ba�ar�lar�n�n devam�n� diliyorum  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
 

 Elif

 
     
   Ahmet beyin fark�n� sizi kar��na al�r almaz anl�yorsunuz. Ahmet bey t�m pozitif enerjisini ve g�zel olumlumalar� �le s�ze ba�ka b�r �ans tan�m�yor zaten. Zay�flamak de�il, kal�tel� b�r ya�am�n �n haz�rl���; �l��l� sa�l�kl� beslenmey� en kolay �ek�lde hayata ge��rmen�ze ves�le oluyor. �yi ki vars�n�z Ahmet bey ,sayen�zde y�yerekte nas�l k�lo ver�lece�ini ��retti�iniz i�in ve bu kar���k diyet programlar�ndan farkl� b�r tarzla tekrar insana g�ven�n� kazand�rd���n�z i�in.... Ba�ar�lar�n�z�n devam� zaten olacak ama daha da olsun ,b�r �ok �nsan da nas�plens�n sevgi ile kal�n  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Hatice  
     
   Herkese sa�l�kl� g�nler diliyorum.Ben 20 ya��nday�m hocamdan 3 haftad�r yard�m al�yorum Ahmet Hocamla ilgili intibalar�m� size yard�mc� olaca�� kan�s�yla payla�mak istedim.�ncelikle benim i�in �nemli olan husus,doktorumdan ve �al��anlar�ndan bekledi�im;yak�ndan ilgi,sab�r,ho�g�r� ��l�s�n� kendinde ve �al��anlar�nda bar�nmas�yd�.Ahmet hocamda bunu bulabildi�im i�in �ok mutluyum. Zay�flamak bir ekip i�i bu g�revi bireyselle�tirmek yanl�� olur.Ben,Ahmet Hocam,ailem biz bir ekibiz.�unu bilmenizi isterim hocam �ok samimi,do�ruyu alk��layan,yanl��� d�zeltmek i�in sab�rla �aba harcayan,en �nemlisi i�ini inan�la,�evkle yapan bir doktor.Hastalar�yla doktor hasta diyolo�unu 'ben' diliyle ger�ekle�tire bilen bir doktor.Size uygun diyet listesiyle sizi a� b�rakamadan,sevdi�iniz yiyeceklerden mahrum etmeden istedi�iniz,bekledi�iniz kiloya ula�t�racakt�r.Zay�flamak mucize de�il,Ahmet Hocamla bu uzun zaman zaman d�neme�li yol hi� zor olmayacakt�r.Y�llard�r cebelle�ti�im kilolar�mla Ahmet Hocamla ba� edece�ime inan�yorum.Hocam� aramak i�in d���nmeyin biran �nce yola koyulun...  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Musa  
     
   bir tan�d�k vas�tas� ile ahmet beyle tan��ma imkan�m oldu y�ksek kilo problemim vard� 50 g�n i�erisinde yakla��k 10 kilo verdim. �e�itli programlar� ile insan� hem s�kmadan hemde sa�l�kl� bi �ekilde kilo verdirdi�ine inan�yorum ayr�ca �e�itli diyet ve pro�ramlarla yard�mc�da olan ahmet bey birazda psikolojik anlamdada yard�mc� olmaya �al���yor �zellikle konu�malar� ve konu�ma tarz� farkl� olan ahmet beyi herkese tavsiye ediyor kendisininde ba�are�lar�n�n devam�n� diliyorum.... musa kaya /konya  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Ay�eg�l  
     
   ahmet beyi gelinimiz nilg�n [soyad� kapat�ld�-site edit�rleri] vesilesiyle tan�d�m ben adanada ikamet etmekteyim nilg�ndeki a��r� kilo kayb�n� g�r�nce dan��mak amac�yla beni g�t�rmesini istedim.amac�m sadece fikir almakt� ama ne m�mk�n ahmet beyi dinleyince birden bire hastas� oldum.kendimi daha haz�r hissetmeden beni o anda konu�malar�yla etkiledi ve m�kemmel bir moralle y�nlendirdi ve dediklerini uygulyarak 3 g�nde s�per sonu�lar�n� g�rd�m ufak tefek aksamalar olsada insanlar� �ok iyi motive ediyor kendisine her ay rutin olarak gidecem ve kilo fazlas�n� versemde gitmeye devam edece�im herkesede tavsiye ederim adanadanda b�t�n e�itim camias�na tavsiye edece�im �ok te�ekk�rler  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Bet�l Dan��  
     
   bir �ok diyetisyenden sonra ahmet beyi tan�d�m kendi alan�nda �ok farkl� geldi k�sa s�re �nce ba�lad�m ama bu s�rede faydas�n� g�rd�m kilo problemi olan ve bu kilolara ba�l� rahats�zl�k ya�ayan herkese mutlaka ahmet beyle tan��malar�n� tavsiye ediyorum....onun program� s�per umar�m devam edebilirim ama tekrar tekrar belirtmek istiyorum mutlaka diyamer merkezine u�ray�p ahmet beyden yard�m al�n.kendi alan�nda ger�ekten �ok ba�ar�l� buldum.insan olarakta inan�lmaz m�tevazi yak�n s�cak kanl� g�ler y�zl� insanlar� psikolojik destekle de rahatlat�yor insanlar( kilo problemi olan arkada�lar)gidin tan���n yard�m al�n faydas�n� g�rece�inize eminim tabi kurallara uyarsan�z...  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   T�rkan  
     
   Ticaret Magazin ad�nda bir dergimiz var ve dergimizde Ahmet Bey'in makalelerine de yer veriyoruz. Ahmet Bey ile tan���kl���m�z burdan geliyor. Okurlar�m�zdan Ahmet Bey ile ilgili ald���m olumlu ele�tiriler sebebiyle Ahmet Bey'i tavsiye etmeyi uygun buldum. Kilo ile ilgili herhangi bir sorunum olmamas�na ra�men,formumu korumak ve sa�l�kl� kalmak a��s�ndan Ahmet Bey'in yaz�lar�n� bende yak�ndan takip ediyorum. Yaz�lar�nda ger�ektende sa�l���m�z a��s�ndan �ok �nemli noktalara dikkat �ekiyor.�una g�n�lden inan�yorum ki Ahmet Bey'in yaz�lar� sadece yaz�da kalm�yordur.Hastalar�n� tedavi etmedede ayn� titizli�i ve ilgiyi g�stererek en iyi sonucu almada b�y�k ba�ar�lar elde ediyorur eminim. Bu y�zden sa�l�kl� say�flamak ve formunuzu korumak i�in Ahmet Bey diyorum.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Merve  
     
   Herkese merhaba, 19 ya��nda �niversite ��rencisiyim. D�zensiz ya�amdan kaynaklanan beslenme bozuklu�u ve uyku d�zensizli�i hayat�m bir par�as�yd�. Ya� ilerledik�e artan kilo art���ndan dolay� arkada��m�n tavsiyesiyle Dyt. Ahmet G�rapayd�n'a ba�vurdum. 3 haftad�r devam etti�im proglamla 2 kilo verdim. Diyet toplum dilinde zannedildi�i gibi a� kalarak zay�flamak olmad���n�, aksine g�nde 6 ���n yiyerek zay�flayabilece�imi Ahmet Abi'den ��rendim. Ahmet Abi'nin kazand�rd��� en b�y�k avantaj h�zl� ve �ok kilo vermek de�il, belli bir beslenme d�zeni kurarak �m�r boyu fit bir g�r�n�me sahip olmak. Dyt. Ahmet G�rapayd�n'� deneyin asla pi�man olmayacaks�n�z.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Ebru  
     
   Merhaba,d�zensiz bir ya�am ve beslenme al��kanl�klar�na sahip ve bu nedenle de son y�llarda fazlaca kilo alm�� biri olarak Ahmet Bey'le tan��mam bir arkada��m�n tavsiyesiyle oldu.Kilo vermek amac�yla kendisine ba�vurup durumumu anlatt���mda beklentilerimden �ok daha farkl� ve �tesinde bir ya�am program� �nerisiyle kar��la�t�m.Kendisi kilo verme hedefinden �nce d�zensiz beslenme ve uyku al��kanl�klar�m� normalle�tirmek,bu nedenle de �ok yava�lam�� olan metabolizmam� h�zland�rmak i�in y�nlendirmelerde bulunmakla i�e ba�lad�. �u anda Ahmet Bey'in kontrol�nde 2 hafta ge�irerek hem ya�am tempomu d�zenlemi� hem de �nerdi�i beslenme program�n� uygulayarak(hen�z spor yapmaya ba�lamam��ken,sadece evde hareketlenmek suretiyle) 2 kilo vermi� durumday�m. Ahmet Bey ve ekibinin g�lery�zl� ve canayak�n tutumlar� ile sa�l�kl� ve kaliteli bir hayat temposu ve bedene kavu�ma yolunda ilerliyor,kendisine ve ekibine �ok te�ekk�r ediyorum.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   A�elya  
     
   merhabalar ahme beyin sa�l�lkl� yasam merkezine b�lgesel incelme i�in gidiyordum.�ok uzun y�llard�r asl�nda kilolu biriyim.hep dikkat ediyorum ama istedi�im kiloya hi� bir zaman ulasamad�m.nedenini asla bulamad�m.ahmet beyle tan��mamdan sonra at��t�rmam�n,h�zl� yememin ve ad�m say�m�n yetersizli�inden dolay� gerekli kaloriyi harcayamad���m� ��rendim. bunun yan� s�ra hasta dr ili�kisinden ziyade arkadas�a yaklasmas�da insana g�ven ve azim veriyor.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   �zlem  
     
   ahmet beyle tan��al� 15 g�n oldu kendi kafama g�re diyetler yapan biriydim yiyeceklerimi �ok k�s�tlad���m halde kilo verememi�tim yanl�� besleniyor ���n saatlerim d�zg�n de�ildi gece uyuma saatim 2,yi buluyordu . ahmet bey bir psikolo gibi benimle konu�tu kilo veremedi�im sorunlar�m� buldu �imdi erken uyuyorum daha sa�l�kl� besleniyorum .umudunu yitirmi� birine g�ven verdi .onun sayesinde 2 haftada 2,5kilo verdim .hi� a� kalmadan ila� kullanmadan kilo veriyorum .kendi dal�nda �ok uzman bir ekibe sahip .kendime olan g�venim geldi .ahmet beye ve ekibine �ok te�ekk�r ederim.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Samet T�nk�r  
     
   ahmet abiyle 1.5 ay �nce tan��ma f�rsat� yakalad�m ahmet abi'den �nce hep kendi kafama g�re kilo vermeye �al���yordum 1-2 kilo verip sal�veriyordum ve yapt�klar�mda �ok sa�l�ks�zd� ahmet abiyle kilodan �nce yemek yeme al��kanl�klar�m� d�zelttik uygulad�ktan sonra sabahlar� daha din� kalk�yordum ve 1 hafta i�inde tam 4 kilo vermi�tim s�rekli programlara uyarak 1.5 ay sonunda 143.5 kilodan 122 ye d��meyi ba�ard�m katk�lar�ndan dolay� ahmet abi ve ekibine ba�ar�lar diliyorum sizleri seviyorum :)  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   G�k�en Topuz  
     
   Ahmet G�rayd�n'dan ge�en y�l sa�l�kl� beslenme ve kilo verme konusunda yard�m ald�m.Diyete ba�lad�ktan sonra ideal kiloma kavu�amam�� olmama ra�men hamile oldu�umu ��rendim ve hamilelik s�recini bilin�li ve sa�l�kl� ge�irmemde kendisinin �ok b�y�k deste�ini g�rd�m. �nsil�n direnci rahats�zl���m olmas�na ve kilolu olarak hamilelli�e ba�lamama ra�men ,hem ben hemde bebe�im sa�l�kl� bir �ekilde bu s�reci tamamlad�k. Kendisine te�ekk�r eder,sizlerede sa�l�kl� beslenme konusunda uzman birinden yard�m almak istiyorsan�z do�ru adreste oldu�unuzu belirtmek isterim. G�lery�zl�,anlay��l� ve destek�i bir uzman Yan�nda �al��anlar takip�i,g�lery�zl� ve samimi insanlard�.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Hasan  
     
   Ad�m hasan k���khemek.20 ya��nday�m.Bundan 2 sene �nce diyetisyen uzman� olan Ahmet beyle tan��t�m.��nk� kilomdan memnun de�ildim ve birilerinin ya da i�inde uzman olan ve bu i�i m�kemmel �ekilde do�ru g�steren bir doktora ihtiyac�m vard�.��TE BU DOKTOR say�n AHMET G�RAPAYDIN'DI.��nk� kendisi bu i�in ger�ekten ustas� ve en iyi bilen ki�isi.4 ayda 12 kilo vermeme neden oldu AHMET BEY.Bu sa�l�m� ve dengemi ona bor�luyumm.Yava� yava� verdirerek d�zenli bir �ekilde bana destek olarak,sadece bana de�il t�m hastalar�na ilgiliyle yakla�arak hastalar�n� memnun ettirmeyi bildirdi ve kendisini de sevdirdi.Yan�nda �al��anlar�yla birlikte her zaman uyumlu olan seviyeli bir �ekilde kendi alan�nda ilerleyen uzman bir doktor olarak g�rd�m AHMET BEY�. KEND�LER�NE �OK TE�EKK�R ED�YORUM VE �Y� �EYLERDE KEND�S�N� �LERLETECE��NE �NANIYORUM.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   H�seyin Kara�elik  
     
   Ahmet beyi 2004 y�l�ndan beri tan�yorum ama kendisinden 2008 nisan ay�ndan baslayarak yaklas�k 3 ay profesyonel yard�m ald�m. Bu s�re i�inde 13 kilo verdim. Ahmet bey ve ekibinde beni en cok etkileyen profesyonellik yan�nda samimiyet ve i�tenlik oldu. Saglik merkezinde kendinizi cok rahat hissediyorsunuz. Akl�n�za gelen her�eyi �ekinmeden sorup bilgi alabiliyorsunuz. Bu s�re� i�erisinde Ahmet bey size sagl�kl� beslenmeyi anlat�yor, ve bundan sonrada beslenme al��kanl�klar�n�n nas�l olmas� gerekti�ini ��retiyor. Bu vesile ile siz otomatik olarak kilo veriyorsunuz.Tabiki sizde bu al��kanl�klar�n yer etmesi i�in diyet veriliyor, sizde bunlar� tatbik ettik�e hem daha sa�l�kl� oluyorsunuz hemde zay�fl�yorsunuz. Beni memnun eden bir yan�da diyetinizde sizin sevdi�iniz yiyecekler m�mk�n oldu�unca diyet program�na dahil edilmeye �al���l�yor.Ahmey bey ile ilk g�r��menizde bunlar� size sorarak hem sizi hemde beslenme tarz�n�z� tan�yor. K�saca sevdi�iniz vazge�emeyece�iniz yiyecekleri uygun �l��lerde yiyerek zay�fl�yorsunuz. Bu vesile ile Ahmet bey ve ekibine �ok te�ekk�r ediyorum.  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   M. T.  
     
   Merhaba ben Dr Ahmet beyin kisa sureli hastasi oldum.kendine guvenen,iddiali ,idealist ve azimli bir diyetisyen gordum.Anladigim kadariyla kendini surekli gelistirmeye calisiyor,bu cok onemli.... Verdigi diyeti uyguladigim muddetce faydasini gordum,sitesindeki butun yazilari hemen hemen okudum. Yaninda calisan ekiplede tanistim,ilgili,kibar ve egitimli bir ekip Ahmet beyle alakali tek elestirim,yogunlugundan olsa gerek takibini zayif buldum .cunku bana gore bir diyetisyenin yapabilecegi en iyi sey takip ve motivasyondur.Bu isi basarabilecegine hastayi inandirmasidir. Ve onu yalniz birakmamasidir.Bu isi yardimci ekibide yapabilir. suan ben baska bir sehirdeyim'eger Konyada olsaydim tekrar hastasi olmak isterdim.Sizlerede gonul rahatligiyla tavsiye ederim. SAGLICAKLA KALIN  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   Nilda  
     
   Ben Sel�uk �niversitesinde ��retim �yesiyim. 11 ya��nda bir k�z�m var. Onunda do�umu ile kalan kilolar�m� y�llard�r �abalamama ra�men bir t�rl� �zerimden atam�yordum. Taki ��retim �yesi bir arkada��m�n Dr. Ahmet G�rapayd�n� bana �nermesine kadar. Ahmet beye gitmeye ba�lamamla birlikte inan�n onun tavsiyeleri ile v�cudumda m�thi� bir s�k�la�ma ger�ekle�ti. Ben dahil g�renler hayret ettiler. Benim amac�m hi�bir zaman h�zl� kilo vermek de�ildi. Basit y�r�y�� egzersizleri ve 6 ���n beslenme ve bol su kullan�m�yla zinde bir ya�ama ad�m att�m. Herkesin Ahmet bey gibi bir uzman denetimde kendileriyle bar���k, �ok daha mutlu bir ya�am s�receklerinden eminim. �nsan�n mutlu olmas� ger�ekten de g�r�nt�s�n�n de iyi olmas�yla ili�kili bir durum. G�r�nt�s�nden mennun olan insan�n ruh sa�l���nda da b�y�k geli�meler olabiliyor. Sonu� olarak, Dr. Ahmet G�RAPAYDIN' � m�kemmel �al��malar�ndan dolay� kutluyorum ve kilo problemi olan t�m insanlara �neriyorum. Ger�ekten de s�k�nt�ya girmeden kilo vermenin yollar� onda gizli....  
     
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------