■ Yavaş Yeme Yolları

     
 

Yava� Yeme Yollar�


H�zl� yemek bir al��kanl�kt�r.Bazen insan�n ya�am temposu bunu gerektirir,bazen insan ya�amdan elde edemedi�i arzular�n� yemekle bast�rmaya �al���r,bazen ki�inin �evresi h�zl� yedi�i i�in oda h�zl� yemek yer.Ama bir �ekilde kilolu insanlar�n yakla��k % 85 -90’� h�zl� yemek yer.
. Peki bu al��kanl�ktan vazge�mek m�mk�n m�?A�a��da sunaca��m�z prensipler yava� yeme�e ba�laman�z� ve yava� yemeyi devam ettirmenizi sa�layacak.Fakat en �nemli nokta “ki�inin yava� yemeyi istemesi” e�er yemek istiyorsan�z a�a��daki tedbirleri hayat�n�zda uygulay�n.Bir davran���n al��kanl�k olabilmesi i�in �ok s�k tekrar edilmesi ve bu davran���n�n �d�llendirilmesi �artt�r.Yava� yeme�e al��mak 1 – 2 kez tekrarla olmaz,ki�inin iyice yava� yemeyi ��renmesi i�in en az�ndan 1 ay a�a��daki tedbirleri uygulamas� gerekir.
. De�erli diyamer �yemiz sak�n unutmay�n.Ya yava� yemeyi ��renirsiniz ya da kilolu kal�rs�n�z.H�zl� yiyerek de kilo verebilirsiniz fakat kal�c� bir kilo olmaz.H�zl� yeme al��kanl���n�zdan vazge�meden zay�flars�n�z fakat tekrar kilo alman�z an meselesidir.

Yeme�e Sayg� Duyma Piresnsibi
Besinlerin Tad�n� Beyinde Hissetme Pirensibi
Lokmalar� K���k Alma Pirensibi
Ayr� Tabakta Yeme Pirensibi


Yemek �ncesi Rahatlama Pirensibi


.  Rahatlamak derin derin nefes almakla m�mk�n olur.Yemek �ncesi burnumuzdan derin bir nefesi karn�m�za �ekmeli (karn�n�z�n �i�ti�ini l�tfen g�z�n�zle g�r�n)sonra a�z�n�zla nefesi kontroll� ve nefes ald���n�z s�reden ve daha uzun bir s�rede veriniz.Bunu en az 5 – 10 kez tekrarlamak size kesinlikle yava� yemek yedirecektir.A� Kalma Pirensibi

.  Sofraya a� oturan ki�iye yava� yedirtmek �ok zordur.��nk� ki�i doyamayaca��n� zannetti�i i�in daha �ok b�y�k bir h�zla midesine g�t�rme �abas�ndad�r.L�tfen ���nlerinize a� ula�may�n,�ok a� iseniz diyetinizde yer olmasa bile kabu�uyla yenebilen bir meyveyi yemek �ncesi yava� yava� t�ketin.

A�z�m�zdaki Lokma Bitmeden �kinciyi Almama Pirensibi

.  Yava� yemede �ok etkili olan bu yol pratik ve kolay uygulanabilecek bir prensiptir.”A�z�n�zdaki bitmeden yani lokman�z� �i�neyip yutmadan ,ikinci bir lokma a�z�n�za alamazs�n�z” istedi�iniz taktirde bunu ba�arabilirsiniz yeter ki isteyin.

Hat�rlat�c� �mgeler

.  Yemek yemeden �nce yapaca��n�z �e�itli �eyler yemek esnas�nda yava� yemenizi s�rekli hat�rlatacakt�r.�rne�in ;Abdest almak,sa� elimize y�z�k takma,sofraya mum yakmak ,(size hediye edilenler olabilir),yemek �ncesi �apka takmak,saatinizi sol koldan sa� kola takmak,pantolon kemerinizi yemek yerken iyice s�k��t�rmak,yemek �ncesi di�lerimizi f�r�alamak,yemek �ncesi elimizi y�z�m�z� sabunla y�kamak,yemek �ncesi dua okumak gibi.

Sofradan Kalmkma Pirensibi

.  Her �eye ra�men halen h�zl� yedi�inizi fark etti�iniz an ,iki �� dakikal���na sofradan kalk�n ve yava� yemek �zere tekrar sofraya d�n�n.Bu sizin yava� yemeyi iyice peki�tirmeyi sa�layacakt�r.

.  Yukar�da s�ralad���m�z kurallar istemeniz ve uygulaman�z durumunda size kesinlikle yava� yemek yedirecektir.Fakat baz� ki�iler h�zl� yemeyi rahatlama arac� g�rd��� i�in yava� yiyerek rahatlamay�nca belli bir stres olacakt�r.Bu ge�ici bir durum ve davran��lar�n�z�n de�i�meye ba�lad���n� g�steren bir i�arettir. Bu kurallar� uygulayarak yava� yemeyi �yle ��reneceksiniz ki ,h�zl� yemek yemenizin icap etti�i zaman,h�zl� yemek yiyemedi�inizi g�r�rs�n�z .Ama kendinize s�n�rs�z �ans tan�y�n 1 – 2 kere deneyip olmad� ba�aramad�m demeyin.Unutmay�n uzun y�llar h�zl� yemek yemeye al��an ki�inin birden yava� yemek yemeyi ��renmesi zaman ister.