Damar Tıkanıklığı Oluşt. Fak.

     
  · Kan kolestrol d�zeyinin y�ksek seyretmesi
· LDL (K�t�) kolesterol d�zeyinin kanda y�ksek seyretmesi
· Doymu� ya�lar�n (Kat� ya�lar) s�rekli fazla miktarda t�ketilmesi
· HDL (iyi) kolesterol d�zeyinin kanda d���k seyretmesi
· Hipertansiyon (Damar duvarlar�n� zay�flatarak ya�l� birikintinin yerle�mesine yard�mc� olur)
· Sigara t�ketimi
· �i�manl�k
· Hareket azl���
· G�nl�k sebze,meyve ve kurubaklagil t�ketiminin az olmas�
· Kal�t�m ve psikososyal fakt�rler (Ailede kalp hastas�n�n bulunmas�)