Yemek Yediren Durumlar

       
  · �ok fazla davetlere gidiyorum
· �� yemeklerim �ok fazla oluyor
· Arkada�lar�m bana jest yapmak i�in hep bir �eyler ikram ediyor
· Pastal� s�ralar�m ve g�nlerim �ok fazla oluyor
· Yiyecek g�rd���m zaman tok olsam da yiyorum
· Evde pasta-b�rek t�r� s�k s�k ve fazlas�yla yap�l�yor.Artanlar� genelde ben yiyorum
· Evimde yiyecekler g�z �n�nde duruyor
· Ak�amlar� s�kl�kla kuruyemi� t�ketiyoruz
· Sevindi�imiz zaman mutlaka bir �eyler yiyoruz
· Televizyona bakarken hep bir �eyler yiyorum
· Bilgisayar oynarken hep bir �eyler yiyorum
· �kindi �zeri eve gelince mutlaka bir �eyler yiyorum
· Baz� d�nemler �ok yiyorum,kendimi tutamad���m zamanlar oluyor
· Taze ekme�i g�r�nce dayanam�yorum
· �ikolata g�r�nce dayanam�yorum
· K�zartmalar� g�r�nce dayanam�yorum
· Pastalar� g�r�nce dayanam�yorum
· H�zl� yedi�im i�in �ok miktarda yiyorum
· Kahvalt� yapmad���m i�in ��len �ok yiyorum
· ��len yemek yemedi�im i�in ak�am �ok fazla yiyorum
· Devaml� yemek d���nd���m i�in �ok yiyorum
· S�k�nt�,stres ve �fkelerim bana �ok �ey yedirtiyor.
· Bir �eyler yemeden uyku tutmuyor
· Tatil g�nleri can�m s�k�ld��� i�in �ok yiyorum
· Evde oldu�um g�nler �ok yiyorum
· Yaln�z oldu�um g�nler �ok yiyorum
· Adet d�nemlerinden �nce �ok yiyorum
· Sevdiklerimi g�r�nce �ok yiyorum
· Ailem yemek yemem i�in bask� yap�yor
· Ailem yediklerime k�zd��� i�in onlara nispet yiyorum