Kilo Aldırıcı Nedenlerin Testi

       
  A�a��daki ��klar� dikkatli okuyarak i�aretleyiniz. A�a��daki ��klar fazla kilolu olman�n nedenleridir. Bu nedenler halledilmeden, ��z�lmeden kilo verilse bile tekrar kilo alma olas�l��� �ok fazlad�r. Bu nedenle bu formu i�aretleyerek diyet uzman�n�z ile geni� bir de�erlendirme yap�n�z. Unutmay�n kilonun as�l nedenlerini bulmak ve onlar� ��zmek bazen diyet ve spordan �ok daha �nemli olabilir. Ba�ar�lar...    
       
 
  1- Ergenlik �a�l�n�zda ya�ad���n�z sorun varm�?
2- Evlilik Hayat� Size Kilo Ald�rd�m�?
3- Do�um kontrol haplar� Kullan�yormusunuz?
4- Hamilelik d�neminde mi kilo ald�n�z?
5- S�k Do�um yapt�n�zm�?(1 sene arayla)
6- Emzirme d�neminde mi kilo ald�n�z?
7- Menopoz sonras�m� kilo ald�n�z?
8- Menopoz s�ras�nda kullan�lan hormonlar?
9- Kad�nda rahim al�nmas� ameliyat�?
10- Kad�nda yumurtal�klar�n al�nmas� ameliyat�?
11- Bo�anma?
12- Yaln�zl�k-kendini yaln�z hissetme?
13- Duygusal stresler?
14- Sigaran�n b�rak�lmas�?
15- Psikolojik travmalar?
16- Depresyon?
17- Psikiyatrik travmalar?
18- Gece �al��mas�?
19- Uyku d�zensizli�i-gece uyuyamama?
20- Emeklilik?
21- G��?
22- Migren ve tansiyon tedavisinde beta blok�rler?
23- Kortizon t�r� ila�lar?
24- Ast�m ve alerji tedavisi ila�lar?
25- Non-stereoit anti-enflamatuarlar?
26- H�zl� ve acele yemek?
27- Her lokmadan sonra ka����-�atal� b�rakmama?
28- ���n atlamak?
29- A��r� tatl� iste�inin olmas�?
30- T�k�n�rcas�na yeme davran��lar�?
31- Kahvalt� yapmama?
32- Kahvalt�y� ge� yapmak?
33- Kendine g�vensizlik?
34- Fazla uyumak?
35- Yemek yiyerek mutlu olmak?
36- Hareketsizlik?
37- Ak�am yeme�ini ge� saatte t�ketme?
38- �zellikle ak�am yeme�inde fazla yemek?
39- Lokmalar� b�y�k-b�y�k almak?
40- Az �i�neme?
41- Az su i�mek
42- A��r� tuz t�ketimi?
43- Kendinden nefret etmek v�cudunu sevmemek?
44- Her olayda kendini su�lamak?
45- Hep olumsuz d���nmek, olumsuz y�nleri g�rmek?
46- S�k-s�k uygulanan �ok diyetler?
47- Anne ve baban�n ikisinin birden kilolu olmalar�?
48- Anne ve babadan nefret etme onlar� sevmeme?
49- Hi�bir neden yokken hissedilen korkular?
50- Her �eyini ele�tiren anne baba?
51- Dayak-hakaret- k���k d���r�lme gibi durumlar?
52- Aceleci-sab�rs�z olmak?
53- Gelece�e duyulan g�vensizlik?
54- Sporun b�rak�lmas�?
55- Tek tabaktan birlikte yemek?
56- Kalabal�k aile ortam�?
57- Ailenin bask�c� olmas�?
58- At��t�rma al��kanl���n�n olmas�?
59- ��le yemeklerini lokantadan yemek?
  evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  ) 
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )
evet(  ) hay�r(  )