Beslenme Bilgisi Ölçme Testi

       
  1-Obezite nedir?
a)V�cudun Su toplamas�          b)V�cutta �dem Olu�mas�
c)V�cudun ya� tolpamas�         d)V�cutta kaslar�n fazlal���

2-A�a��dakilerden hangisi fazla kilo ald�rmaz?
a)Patates K�zartmas�               b)Pirin� pilav�
c)Haz�r meyve sular�               d)Mercimek �orbas�

3-Diyetlerde sucuk, salam, sosis ni�in yasakt�r?
a)Proteini �ok oldu�u i�in        b)Kanser yap�c� mad. oldu. i�in
c)Ya�� fazla oldu�u i�in           d)��tah artt�rd��� i�in

4-A�a��dakilerden hangisi yemekleri �ok �i�nemenin faydalar�ndan de�ildir?
a)Yava� yemek i�in                 b)Yemekten tiksinmek i�in
c)Daha �abuk hazmetmek        d)Az yemekle doymak i�in

5-A�a��daki ya�lardan hangisi zay�flama diyetlerinde uygundur?
a)Ay�i�e�i ya��                       b)Tereya��
c)Margarin                             d)Zeytinya��

6-A�a��dakilerden hangisi kilo verdirir?
a)Kahvalt�y� ge� yapmak                b)�ok su i�mek
c)Ak�am yeme�ini yememek          d)Tek tabaktan yemek
e)H�zl� yiyip sofradan kalkmak       f)���n atlamak
   
       
       
 
  7-Kal�c� zay�fl�k i�in s�rekli diyet yap�lmal�d�r?
8-Kuru �z�m�n kalorisi elmadan �oktur
9-A�l��� ve toklu�u beynimiz belirler
10-Zay�flama �aylar� zay�flatmaz
11-�ok su i�mek v�cutta �i�lik yapar
12-Tatl�lar i�tah keser
13-Y�r�y�� yapmakla basenlerden kilo veririz
14-�i�manl�k �eker hastal���na yol a�ar
15-V�cutta ne kadar kas varsa v�cut o kadar enerji harcar
16-Zay�flaman�n ilk belirtisi kab�zl�kt�r
17-�ok su i�mek i�tah� kapat�r
18-���n atlamak diyeti alt-�st eder
19-Besinleri d���nmek i�tah� a�maz
20-�drar�n rengi �ok koyu ise az su i�ti�imizi g�sterir
21-Diyet yaparken �evremizin deste�i �nemli de�ildir
22-Egzersizin s�resi egzersizin yo�unlu�undan daha �nemlidir
23-Yapay tatland�r�c�lar�n a��r� t�ketilmesi zararl�d�r
24-Diyet yapanlar her g�n tart�lmal�d�r
25-Kilo vermek, kiloyu korumaktan zordur
26-Diyet yaparken i�tah�n kesilmesi ya�lar�n yak�ld���n� g�sterir
27-Kepekli ekmek daha uzun s�re tok tutar
28-G�nl�k stres ve s�k�nt�lar�m�z i�tah a�ar
29-H�zl� yemek kilo ald�rmaz
30-�ok az miktarda tatl� ka��rmak diyeti bozmaz
  (D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)
(D/Y)