Zayıflamakla Elde Edecekleriniz

       
  · Daha sa�l�kl� olaca��m
· Daha ho� daha zay�f g�r�nece�im
· Ailem ve �evrem zay�flad���m da �ok mutlu olacak
· �stedi�im k�yafeti rahatl�kla giyebilece�im
· Rahat�a y�r�yecek, otob�se yeti�mek i�in h�zl�ca ko�abilece�im
· Daha rahat nefes al�p verecek, az terleyece�im
· Rahat�a �ort giyip, denize girebilece�im
· Ayak ve bacaklar�m da a�r�lar olmayacak
· Bana kimse �i�man diyemiyecek
· Herkes irademe ve bana hayran olacak
· Art�k karn�m benden �nde gitmeyecek
· Merdivenlerden ko�arak ��kabilece�im
· �nsanlar�n i�ine serbest�e ve s�k�lmadan ��kabilece�im
· Ya�lan�nca rahat edece�im
· Kilo verince halen kulland���m ila�lara ihtiyac�m olmayacak