■ Unutkanlığı Yenebilirsiniz

     
 

Dikkat G�steri


· Pazartesi ak�am oynanacak futbol ma��n� d���n�rken, kar��n�zdaki insan�n ismini ezberlemeyi beklemeyin.
· Odaklan�n, e�er bir�ey ger�ekten belle�inize girmezse onu hat�rlaman�z imkans�zd�r.

Her�eyi Hat�rlamaya �al���n

· Telefon rehberi, adres defteri, postitler hat�rlatmak i�in kullan�l�r.

Pilanlay�n

· �� yerinde duvara, evinizde mutfa��n�za asaca��n�z bir takvimden ya�am�n�z� ve i�inizi planlama konusunda yararlan�n.

Liste Yap�n

· Yap�lmas� gereken i�ler i�in g�rev listesi olu�turun.
· Tamamlad���n�z g�revlerin �zerini �izin ve hemen unutun.

E�yalar�n Yerini Unutmay�n

· Belirli e�yalar�m�z� belirli yerlere koyma al��kanl��� edinin.

Zihninizi �tin

· D�zenli fiziksel egzersizler size bellek takviyesi yapabilir. Ayr�ca beyinde oksijen verimlili�i artt�r�r.

Sitresinizi S�n�rlay�n

· Stres unutkanl��� artt�ran �nemli fakt�rd�r.Daha G��l� Bellek ��in

· Ezber yap�n (Yabanc� dil ��renin, �iir, atas�z�, gibi)
· Hat�rlamak istedi�iniz cisimlerin, ki�ilerin zihninizde resmini yap�n.
· Konsantre olman�z� engelleyen da��tan (TV, radyo) g�r�lt�leri ortadan kald�r�n
· Akl�n�zda tutmak istedi�iniz bilgiyi tekrar edin.
· Liste yap�n ve hat�rlamak istedi�iniz �eyleri takvim �zerine yaz�n, s�k s�k bu listelere takvime bak�n.
· Unutmak normaldir. Ya�lanma belirtisi de�ildir. Gen�lerde unutabilir.
· ��itmenizi kontrol ettirin.
· Doktorlarla g�r���n (unutkanl���n�zla ilgili)
· Troid bezi (tembelli�i), astrojen hormonu azalmas�, bunalt�, stres, yorgunluk, depresyon, baz� ila�lar (uyku vericiler, antidepresyonlar), yo�un alkol kullan�m� unutkanl��a yol a�abilir.

Yeterince Uyuyun
· D�zenli uyku v�cudu yendien �arz ede
r. Ayr�nt�lara dikkatinizi yo�unla�t�r�n.
· Uyku eksikli�i bellek sorunlar�n�n ba�l�ca sebeplerindendir.

��inizle E�lenceyi Dengeleyin

· Yeterince dinlendi�inizden ve e�lendi�inizden, gerekti�inde kendinizle i�inizle ve ya�am�n�zda dalga ge�ti�inizden emin olun.
· Gere�inden fazla ciddiye al�nm�� i�, dinlenme ile s�slenmemi� ya�ant� belle�inizi tehlikeye sokar.

Depresyonu Unutmay�n

· �zellikle gizli kalm�� depresyonlarda unutkanl�k �nemli bir belirtidir.
· Beyin belli bir sorunla u�ra��rken g�n�n getirdi�i i�leri unutur.
· Psikolojik durumunuzu g�zden ge�irip depresyon tan� kriterlerine uyup-uymad���n�z� ara�t�r�n.

Mineral ve Vitamin Deste�i Al�n

· Bol sebze, meyvenin yan�nda ba�ta �inko ve Bor olmak �zere bir�ok mineral belle�i yeniler.
· Bor kaynaklar�; Kuru erik, kuru �z�m, hurma, f�nd�kt�r.
· Yeterince E vitamini, C vitamini, B1, B6, B12 vitaminleri ald���n�zdan emin olun. Emin de�ilseniz preparat kullan�n.

Kahveyi ve Alkol� Kesin

· Kafein kan�tlanm�� bir bellek katilidir. Sizi uyan�k tutar fakat uykunuzu enkaz haline getirir ve hat�rlaman�z� zorla�t�r�r.
· Alkol�n bir kadehi bile beyin h�crelerinin �al��ma kabiliyetini azalt�r.

A��r� Yemeyin

· Kan �ekerinizi fazla y�kselten besinleri (Glisemik index) az t�ketin.
· Ya� kullan�m�n�z� azalt�n.

T�m�n� Terk Edin

· Sigara C vitaminini azaltarak damarsal sorunlara yol a��p beynin beslenmesini bozar.

Bellek G�c�n� Azaltan �la�lar

· Anti�lser ve haz�m ila�lar�: simetidin, ramitidin.
· A�r� Kesiciler: Meperdin, oksikidin.
· Sedatifler: Alprozolm, fluruozepam, temazepom.
· Antidepresanlar: Amitriptilin, imipramin, fluoksetin.
· Anti-parkinsan ila�lar: Amontadin
· Kortikosteroitler: Prednizon
· Hormonlar: Troit destekleri
· Antipsikotikler: Haloperidol, thirodiazin
· Antiasitler: Al�minyum i�eren gaz giderici ve mide asidi azalt�c�lar.

Bellek Destekleyiciler

· Asetil-L-Carnitine 1500mg/G�n kullan�l�r. Enerji metabolizman�z� d�zenler
· Ginkgo Globa 50 mg g�nde 3 kez al�n�r.
· Lesitin 1200 mg g�nde 3 kez yemek �ncesi
· Goenzim 9-10 100-200 mg/g�n kullan�l�r.
· Selenyum 200mg/g�n �ok iyi sonu�lar verir.
· �inko 5-20mg/g�n kullan�labilir.
· B12 vitamini 1000mg 1 hafta s�reyle herg�n, sonra 1 y�l ya da 6 ay s�reyle her ay enjeksiyon �eklinde kullan�l�r.
· Melatonin yatmadan �nce 6mg/g�n
· Alfa lipoikasit 50-100mg/g�n
· E vitamini 100-400/g�n

Bellek G��lendiriciler

· Kuru siyah erik, kuru siyah �z�m, �ilek, pancar, �spanak, brokoli, kivi, portakal, avakado, so�an
· A�a��daki besinleri az t�ketin;
- Ha�lanm�� patates, pirin�, k�zarm��, patates, tah�l gevrekleri, beyaz ekmek, ha�lanm�� m�s�r, m�s�r gevre�i.
· D�zenli kahvalt� yap�n.
· Sirke, limonsuyu ve baharat kullan�n.
· D�zenli bal�k yiyin.
· Yapay tatland�r�c�lar� kullanmay�n.
· Omega 3 i�eren besinleri daha �ok t�ketin. (Semizotu, bal�k eti, avakado, ceviz)
· Kat� ya� kullanmay�n
· Stresli iken yemek yemeyin.
· Gece yemekten ka��n�n
· Zeytinya�� t�ketin
· Bol bol su t�ketin
· Yumurta beyaz�n� t�ketin
· A�a��daki besinleri azalt�n;
- Peynir, ay�i�ek ya��, k�rm�z� et, k�zartmalar, cipsler, mayonez, patlatm�� m�s�r.