■ Stresle Baş Etmenin Yolları

     
 

 Lifli Beslenmeyi Deneyin

.  Stres do�rudan ba��rsaklar�n�z� etkiler.Buda kab�zl�k ve kramplar anlam�na gelir

G�nde 25 gr lif bu sorunu ��zecektir.
.  Lifli besinler meyve,sebze,bulgur,kuru baklagil,kurutulmu� meyveler,kepekli diyet bisk�vilerdir.Bal�k Yeyin

.  Ak�am yorgunluklar�n� engellemek i�in ya�s�z et ,bal�k ya da tavuk gibi y�ksek proteinli bir ��len yeme�i �nerilir
.  Proteinler zihinsel performans�n daha iyi olmas�n� sa�layan tirozin aminoasiti bak�m�ndan zengindir.

�� Y�k�n�z� Azalt�n
· Ayn� anda bir�ok �eyi yapmaya �al��may�n.
· Kendinize vakit ay�r�n
· Yapmaktan zevk ald���n�z u�ra�lar�n s�resini artt�r�n.

Hay�r Demeyi ��renin
.  Ula�abilece�iniz yerlerde su bulundurun.B�ylece kendinizi daha iyi hissedersiniz.
Su ��in
.  Ula�abilece�iniz yerlerde su bulundurun.B�ylece kendinizi daha iyi hissedersiniz.

Uyuyun
. Yeterince uyudu�unuzdan ve uykunuzun sizi dinlendirdi�inden emin olun.

�fkenizi �ld�r�n
.  Yast�klar� yumruklay�n.Bir spor kar��la�mas�nda tezah�rat yap�n.Bo� bir alanda avaz�n�z ��kana dek ba��r�n.Rahatlad���n�z� hissedeceksiniz.

Kaslar�n�z� Gev�etin
.  Burnunuzdan derin nefes alaral karn�n�z�n �i�ti�ini g�r�n.Bunu 10 kez tekrarlay�n.Ard�ndan v�cudunuzun t�m b�lgelerinin a��rla�t���n� d���n�n.B�ylece tamamen gev�eyeceksiniz.

Ba�kalar�na Yard�m Edin
.  Yaln�zl�k duygusu endi�elerinizi art�r�r.Ba�kalar�na yard�m etmek ba�ar� duygusunu ve kendine sayg�y� art�r�r.Ba�kalar�n�n derdini g�rmek kendi derdinizin ne kadar de�ersiz oldu�unu g�rmenizi sa�layacakt�r.Fedakarl�k yapmak daha uzun ya�amay� sa�layabilir.Dik Oturun
. Nefes alman�z kolayla��r.Beyne giden kan miktar� artar.B�ylece rahatlars�n�z.

Aya��n�z� Yorgan�n�za G�re Uzat�n
.  Gelirinizin �zerinde bir ya�am tarz� benimsemek sizi strese sokar.

K�lt�rel ve Sosyal Ba�lar�n�za �nem Verin
. Geleneksel yap�s�n� koruyan ve k�lt�rel ili�kilerini �nemseyen ki�iler daha az streslidir.

Espiri Y�n�n�z� Kullan�n
.  Uzmanlar iyi bir kahkahan�n gergin kaslar� gev�etti�ini v�cuda daha fazla oksijen girmesini sa�lad���n� ve kan bas�nc�n� d���rd���n� s�ylemektedir.Nefesinizi Tutun
.  Derin bir nefes al�n ve i�inizde tutun.Ellerinizi parmak u�lar�n� birle�tirerek itin,5 sn bekleyin ve ellerinizi gev�etirken nefesinizi rahatca b�rak�n.

On Dakikal�k Tatil Yap�n
.  G�zlerinizi kapat�n.Derin bir nefes al�n (kar�n�n�z �i�sin).Deniz kenar�nda g�ne�in s�cakl���n� hissedin.Dalgalar� dinleyerek denizin kokusunu i�inize �ekin.
Koklay�n
.  Masan�zda elma ya da limon bulundurmak sinirlerinizi yat��t�rabilir.Vanilya kokusu raharlatabilir.Okaliptus kokusu bu ama�la kullan�labilir.

�nanc�n�z� Geli�tirin ve �nan�l� Olun
.  G��l� inan� ba�lar� tevekkl�l� ve kabullenmeyi ,ho�g�r�y�,  iyimserlik hissini sa�lar.

Program�n�z� Gev�etin
. Yapaca��n�z i�lerin uzun s�re alabilece�ini d���nerek kendinize zaman tan�y�n.

Liste Yap�n
.  B�ylece i� karma�as�ndan kurtulursunuz ve b�t�n i�lerinizi bitirebilir.Kendinizi ba�ar�l� hissedersiniz.

Ba�ka A��dan Bak�n
.  Stres yapan durumdan ka��nam�yorsan�z haz�rl�kl� yakla��n. Ger�ekten bu kadar k�t�m�? Diye sorun.

Strateji Geli�tirin
.  Ba�kalar�yla empati kurun Bunu neden yap�yor olabilir? sorusunun cevab�n� olumlu d���nerek bulun.Su�lay�c� olmay�n Yaln�zca sizinle ileti�im bi�iminin streslenmenize yol a�t���n� s�yleyin.

Bo� Zamanlar �retin
.  Mutluluk i�in yeterince bo� zamana sahip olmak �artt�r.Ve bo� zamanlar�n�z� dolu dolu ya�ay�n.

Esnek Olun
.  Kolay �fkelenmeyin veHiddetten ve �iddetten ka��n�n,Kabul edebilece�iniz esneklik s�n�rlar�n� alabildi�ince geni� tutun.