■ Ramazan Programı

     
 

Ramazanda Sindirim Sisteminizi Rahatlatabiliyormusunuz?

M�barek ramazan ay�na nihayet ula�t�k.1 ay boyunca tutmam�z gereken oru� 11 ay �al��an sindirim sistemimizi (iftar ve sahurda uymam�z gereken sapl�kl� beslenme kurallar�na riayet edersek) bir nebze rahatlayaca�a benziyor.Fakat T�rk-Anadolu yemek k�lt�r� bu rahatlamaya pek izin vermiyor.��nk� en kalorili ve ya�l� yiyecekler bu ayda haz�rlanacak.�nsanlar ramazan ay�nda sanki bir daha hi� yemeyecekmi�cesine iftar ve sahur ���nlerinde fazlaca kalori alacak hemde al�nan bu fazla kaloriyi "nas�l ve nerede harcar�m" kayg�s� g�tmeden !

Ramazanda Zay�flamak, Mevcut Kulamuzu Korumak M�mk�nm�

Sa�l���m�z�n devam� ve hayatta kalmak i�in beslendi�imizi unutup ,h�rslar�m�z� ve hayattan beklentilerimizi tatmin etmek i�in yemek yer olduk.Ramazan ay�nda da b�yle oluyor sanki mecburmu�uz gibi a��r� kalori al�yoruz.Bu durumun nedenini ara�t�rd���m�zda ise eksik ve bilin�siz beslenme al��kanl�klar�m�zdan ,ailemizin bize ��retti�i yeme d�zenini bizimde aynen devam ettirmemizden kaynakland���n� g�r�yoruz.Yani ramazan ay�nda ni�in yufka yap�yorsunuz sorusunun cevab� ;Biz ramazan ay�nda hep yufka yeriz oluyor.Sonra insanlar i� kilo vermeye gelince "hemen diyete ba�lamal�y�m" tela��na kap�l�yor,halbuki ��yle bir yediklerimize baksak ve yediklerimizi daha az kalorili besinlerle de�i�tirebilsek ,diyete ba�lamak diye bir tabir olmayacak asl�nda.Yani al��kanl�klar�m�zdan vazge�ebilmektir ;zay�flaman�n temeli.
Ramazan ay�nda da kal�pla�m�� beslenme tabular�n� y�kt���m�z takdirde inan�n bu ay di�er aylara nazaran daha istikrarl� bir kilo verme zaman�d�r.L�tfen Diyamerciler kendi al��kanl�klar�n�z� kendi al��kanl�klar�n�z� de�i�tirdiniz buna inan�yor ve t�m kalbimizle sizi tebrik ediyoruz fakat �nemli olan �zellikle ailemizin ve �evremizdeki insanlar�n zararl� beslenme al��kanl�klar�n� de�i�tirmek.E�er bunu ba�aramaz "��te ben yemiyorum veya �ok az yiyorum onlar i�in yemek haz�rl�yor veya al�yorum" derseniz zay�flad�ktan sonra eski beslenme al��kanl�klar�na d�nmek uzun s�rmeyecektir,buna inan�n.�yelerimizin %90/95’i bayanlardan olu�tu�u i�in bu e�itimin kolay olaca��n� d���n�yorum ailemizin de bizim tavsiye etti�imiz yemeklerden yemesini sa�lay�n inan�n kimsenin art�k fazla ya�a ve kaloriye ihtiyac� yok.
Ramazanda Nas�l Ya� Yakaca��z

· Yemek yedikten sonra uyumal�y�z ama sahurdan sonra uyuyoruz.
· 4 veya 6 ���n�m�z olmal� Ramazanda 2 ���nde yemek yiyoruz
· Y�r�y�� yapmal�y�z ,oru�ken zor gibi g�r�n�yor.
· Kendinizi a� b�rakmay�n yoksa lezzetli yiyeceklere dayanamazs�n�z diyoruz;ramazan�n �z�nde a�l�k var.
· Bol su i�memiz gerekiyor ; falat oru�lu su i�ilmez.
· Davetlere �ok dikkat edin diyoruz ;ramazan davetler mevsimi.
· Sabah erken kalk�n ,d�zenli uykunuz olsun ,mutlaka kahvalt� kahvalt� yap�n diyoruz;3’�de zor veya imkans�z.G�rd���n�z gibi ramazan ay�nda kilo vermek ,kilo verilse bile ya� dokusundan kilo vermek olduk�a zor g�r�n�yor. 

Fakat bu olumsuzluklar ger�ekten zay�flamak isteyen diyamer �yesini asla y�ld�ramaz ��nk�;
· Sahur ���n� sonras� hemen yatt���m�za g�re ,sahur ���n� ya� al�m�n� iyice k�smal� proteinlere ve tok tutan kompleks karbonhidratlara a��rl�k vermeliyiz.
· Sahur ,iftar ve gece ���n� olmak �zere 3 ���nde yemek yiyebiliriz.
· Y�r�y��lerimizi ak�am saatlerinde yapabilir,�zellikle y�r�y�� yapamad���m�z g�n ya� al�m�na daha �ok itina g�sterebiliriz.
· Ramazanda s�ylenen �ekilde ve ���nde yemek yersek a�l�kla kar��la�mayabiliriz.
· Unutmay�n : Diyamer �yesi diyetini ya�am bi�imi haline getirmi� her olumsuzlukta bile diyette ya�amay� bilen ki�idir.
· Ramazan da kilo veremeyiz diye d���nenler i�in �u tibbi ger�ekleri belirtmek isterim Ne olursa olsun "ald���n kaloriden �ok harcayabilirsen kilo verirsin." Ne olursa olsun "ya� al�m� az ise asla kilo al�nmaz bilakis verilir". Ne olursa olsun "fiziksel aktivite diyette yapt���m�z �o�u hatay� kapat�r." Bizce siz ramazanda kilo verirmiyim al�rm�y�m kayg�s�ndan �ok ramazan da y�r�y�� yapabilirmiyim diye d���n�n?
· Su i�imi iftardan sonra ve sahur vaktine kayd�rabiliriz.
· Ramazan da gitti�imiz davetlerde ev sahipleriyle pazarl�k edip yani onlar� e�itip bizim i�in daha uygun yiyecekler haz�rlamalar�n� sa�layabiliriz

Unutmay�nki Bu Ramazan�n Birde Bayram� Vard�r

Hi�bir zorluk yoktur ki, kar��l���nda bir fayda sa�lamas�n ,ramazan ay� boyunca (30 g�n) kar��la�t���m�z t�m zorluk ve verdi�imiz m�cadeleler asla kar��l�ks�z kalmaz,bayram al��veri�inizde sat�n alaca��n�z 2-4 beden d���k elbise ,bayramda duyaca��n�z g�zel s�z ,ramazan ay� boyunca herkesin fazla yemekten duydu�u mide a�r�s�na kar��n ,sizin duydu�unuz i� huzur t�m bu zorluk ve m�cadelenizin m�kafat� olacakt�r.Fakat baz� �yelerimiz kar��la�t��� bu zorluklar�n m�kafat�n� �ok �abuk g�rmek istiyor.Bu �ok yanl�� olur,��nk� baz� b�nye diyete �ok �abuk kar��l�k verirken ,baz� b�nyeler bu kar��l��� ge� verebiliyor.Bunun b�yle olmas� sizin m�cadelenizin yanl�� olmas�ndan de�il,zay�flamakta aceleci davranman�zdan kaynaklanmaktad�r.E�er sab�rs�z davran�r,yemedi�iniz veya az yedi�inizi 1/2 dilim baklava ile veya 1/2 y�r�y��le hemen fayda beklerseniz bu olumlu davran���n�z� devam ettiremezsiniz.bunu yerine ��yle d���n�n "ge�en ak�am yemedi�in o ;1/2 dilim baklavadan olsa gerek bu g�n �zerimde bir hafiflik ve giysilerim de bir bolalma g�r�yorum ."M�kafat olarak illa kiloda azalma beklemeyin diyet yapmakla elde etti�imiz di�er g�zellikleri daha �ok �n plana ��kart�n.Bu m�cadelemizin tek kar��l��� kiloda d��me de�ildir.Bunu iyice anlamal�s�n�z.�nan�n mevcut kilodaki azalma sadece diyet yapmakla veya y�r�y��le sahip oldu�unuz faydalar�n bir ayr�nt�s�d�r.Kesinlikle ba�ar�n�z� kilonuzdaki azalma veya artma ile �l�meye kalkmay�n yan�l�rs�n�z.

Diyamer �yesi Sahur Yapmadan �ftar Yapmaz

�yelerimiz art�k �unu �ok iyi biliyor.Zay�flaman�n yolu a�l�ktan de�il ,d�zenli belenmekten ge�er" A�l�k zaman� uzad�k�a v�cut ya� depolamaya o kadar meyleder ki v�cudun ya� depolar� al�k s�resiyle do�ru orant�l� olarak artar."A�l�k �ekerek kilo kaybedilse bile ,verilen bu kilo asla ya� dokusundan olmaz.Bizler sahur ���n�n� ka��r�rsak a� kalma s�remiz uzayaca�� i�in v�cudumuzun ya� depolama oran� artacakt�r.Bunun da telafisi ya iftar ���n�n de tam ya�s�z beslenmek yada ,o g�n 1 saatten fazla y�r�mektir.Sizden istedi�imiz sahur ���n�n�z� asla ka��rmaman�z.

.  Diyamer �yelerinin sahur ���n�nde ya�dan g�nahtan ka�ar gibi ka�malar�n� istiyoruz.��nk� sahur ���n� genellikle uyku izledi�i i�in yemekle al�nan ya� v�cutta hemen depolan�r.��z�m ise sahurda proteini y�ksek ,ya�� fakir,karbonhidrat� ac�kt�rmayan bir ���n t�ketmektir.��nk� protein al�m�ndan sonra uyusak bile v�cudumuz proteinleri yakmak i�in ya�lardan ve karbonhidratlardan daha fazla enerji harcamaktad�r.Sahurda protein al�m�na �ok dikkat etmeliyiz;��nk� besinlerde protein ile ya� genellikle birlikte bulunur.Bunun i�in sahurda bilin�siz protein al�mlar� kilo vermenizi engelleyebilir..

 Sahur ���n�nde ac�kt�rmayan yani kan �ekerinizi hemen d���rmeyen karbonhidrat al�m� �ok �nemlidir.Ac�kt�rmayan karbonhidrat genellikle posal� (kepekli) besinlerdir.(�rn:tam kepekli ekmek ,kuru baklagiller ,kepekli tah�llar)Unutmadan belirtelim sahurdan sonra mutlaka di�lerimizi f�r�alamal� ,�zellikle dilimizi iyice f�r�alamam�z g�n i�inde susaman�z� engelleyecektir.G�n i�inde susamak istemeyen �yelerimiz sahurda tuz al�mlar�na �ok dikkat etmeli ,hi� olmazsa sofrada tuz bulundurmamal� ,Salamura edilmi� tuzlu besinlerden uzak durmal�d�rlar.

Sabah Kalk�� Saatleri

Zay�flamada ve zay�f kalkmakta d�zenli beslenmek kadar d�zenli uyumak da �ok �nemlidir.Sabah ge� saatlere kadar uyumam�z�n kilo vermemize engel olmas� �u esaslara dayan�r,
· Uyuyarak ge�irilen zaman v�cudumuzun az enerjisi harcad��� zamanlard�r.�rne�in yatarak dakikada 0,7-0,8 kalori harc�yorsak ayakta veya bir i� ile me�gulken 1,1 ve 1,3 kalori kadar harcayabiliriz.
· Fazla uyku insana din�lik vermez ,v�cudumuzu dinlendirdik�e daha fazla dinlenmek isteyecektir.Fazla uyku uyudu�umuz g�n hareketlerimizde bir isteksizlik olu�ur.
· Sabah ge� kalkmak ,ak�am ge� yatmay� do�uraca�� ve s�rekli bu periyotla (sabahlar� ge� kalkmak,ak�amlar� ge� yatmak) ya�am s�rece�imiz i�in ge� kalkmak sak�ncal�d�r.
· Fazla uykunun mevcut oldu�u v�cutta metabolizma h�z� (hormonlar nedeniyle)daha azd�r.Bu nedenle yedi�imiz besinler bizde daha fazla ya� olarak depolan�r.

Diyamer �yelerinin Ramazanda Y�r�y�� Periyotlar�

 Zay�flama ve zay�f kalma herkesin hayali oldu y�llar boyu ,fakat insanlar hep bir �eylerin kendilerini zay�flataca��n� hayal etti emek vermeden 
.Yorulmadan zay�flamay� istediler.Ama de�erli diyamer �yeleri inan�n bu imkans�z siz emek vermeden ,yorulmadan zay�flayamaz,zay�flasan�z bile o kilolarda kalamazs�n�z sizin yerinize biz ara�t�rd�k i�te ara�t�rmalar�m�z sonucu ideal zay�flaman�n form�l�n� veriyoruz.HAF�F B�R D�YET + SPOR.
.  Ramazanda y�r�y�� veya spor ayr� bir �nemli,��nk� ramazanda t�m ko�ullar aleyhimize yani ya� depolamam�z y�n�nde ,bunu tersine �evirmek ise y�r�y��le m�mk�n."ya� depolama e�ilimimiz varsa y�r�yerek ya� yakaca��z" kural bu.
.  �yelerimizden m�mk�nse sabah 9-11 aras� 30 dk’l�k iftardan sonrada 30 dk’l�k olmak �zere g�nde 2 kez y�r�melerini istiyoruz.Tek seferde 60 dk.’l�k sabah veya iftardan sonraki y�r�y��te olabilir.yukar�da belirtti�imiz ve a�a��da belirtece�imiz kurallara uyamayan �yelerimizden �zellikle her g�n 60 dk.y�r�melerini istiyoruz “Diyette hatan varsa ,y�r�y��le bunu telafi et”.
.  Asl�nda oru�luyken en de�erli y�r�y�� saati iftara yak�n olan zamanlard�r.��nk� bu saatlerde v�cudun enerji ihtiyac�n� ya�lar kar��lar.Ama bu saatte hem ac�kt���m�z ,hem de susad���m�z saatler oldu�u i�in can�m�z y�r�meyi istemez.Se�im sizin,y�r�yebilen bu zamanlarda y�r�s�n.

��tah A��c� Besinleri D���rmemekte V�cut Ya�lar�n� Art�r�r

Bu c�mle size ilgin� geldi biliyorum ama do�ru.Bunu ise "�NS�L�N" hormonu yap�yor.��nk� v�cutta bu hormonun y�ksek d�zeyde olmas� ���n sonras� ya� depolama oran�m�z�n da y�ksek olaca��n�n ilk belirtisi.Bu hormon lezzetli yemekleri hayal etmekle ,a�z�m�z�n suyunun akmas� veya midemizin asit salg�lamas� gibi ,y�kseliyor.Baz� ara�t�rmalarla bu kan�tland�.
.  Yani i�tahla yenen yemekle (a�ken)i�tahs�z yenen yemek aras�nda fark vard�r.Bu nedenle sizlerden normal zamanda ara ���nleri t�ketmenizi ve i�tah a��c� besinleri hayal bile etmemenizi tavsiye ediyoruz.Sofra ba��nda iftar topunu beklemek dostlarla oturup lezzetli yemekler hakk�nda konu�mak galiba diyamer �yeleri i�in yap�lmamas� gereken �eyler.

Ramazan Ay� Boyunca Hedef 2.5 Litre Su

Su i�imi konusunda fazla s�ze gerek yok ��nk� ne kadar su ,o kadar ya� yak�m� ,ne kadar su,o kadar cilt g�zelli�i ,ne kadar su,o kadar tokluk, ne kadar su, o kadar kilo kayb�.Fakat i�ti�imiz suyun yava� i�ilmesi �ok �nemli ;��nk� h�zl� i�ilen suyu zay�flaman�za hi�bir faydas� yok ,sadece s�k s�k tuvalete gitmemize yar�yor h�zl� ve birden i�ilen su.
.  Ama bol su,yava� yava� i�ilirse zay�flamam�z� sa�l�yor. �zellikle ramazanda fazla miktarda suyu arka arkaya i�memiz midemizin geni�lemesine, haz�m sorunlar�na neden olabilir. G�nl�k 2–2,5 litre su sahur ve iftar ���nlerine dengeli da��tarak i�ilmelidir.

Orucumuzu Ne �le A�al�m

Orucumuzu s�v� i�eceklerle a�mak en ak�ll�ca yoldur.Hem susuzlu�umuzu giderir,hemde midemizi �i�irerek doymam�z� sa�lar.Ard�ndan hurma ,incir veya kay�s� kurusu gibi kan �ekerimizi yava� y�kselten ve hemen d���rmeyen iyi karbonhidratlarla a�mal�d�r.�ftar ���nlerinizden �orbay� eksik etmeyin(�zellikle sebze ve mercimek �orbas�) ��nk� �orba s�v� i�eri�i ve tok tutma �zelli�i ile zay�flamak isteyen �yelerimiz i�in vazge�ilmezdir.
.  �imdi tekrarlayal�m.Su (tercihen s�cak ve limonlu)hurma ,�orba �e�itleri .Sonra diyetimizde yer alan yiyeceklerden se�iminizi yapabilirsiniz.�orbadan sonra karn�m�z�n doydu�u ve can�n�z�n yemek istemedi�ini g�receksiniz.�orba i�tikten sonra hala i�tah�n�z �ok fazla ise 5 -10 dk.Ara verin bu s�re sonunda tekrar sofraya d�n�n.

Ramazanda Tatl� �ste�i Nas�l Giderilir?

Bu soruyu cevaplamadan �nce �u tatl� iste�i neden oluyor kal�c�m� yoksa ge�ici bir durumu bu istek.Onu tart��al�m;tatl� iste�i v�cudunuzun size ��yle sormas� olarak d���n�n "Tatl� verecek misin? Yoksa ben ihtiyac�m� ya�lar� eriterek gidereyim mi?" E�er �yelerimiz her tatl� iste�inde tatl� yiyecek olursa diyete ba�lad�ktan 4 – 5 g�n sonra olu�an i�tah kesilmesini ya�ayamazlar.
.  Tatl� iste�imiz ger�ekten v�cudumuzun ya� yak�m� i�in sizden izin almas�na benzer
E�er tatl� yiyerek ya� yakma izni vermezseniz ,v�cudunuz ya� yakmayacakt�r.Ramazanda tatl� iste�imizi ger�ekten bast�ramad���m�z durumlarda belirtti�imiz masum tatl�lardan t�ketin.
· Light puding.
· S�tla� ,puding,sup
· Hurma,incir meyve kurular�
· S�tl� az �ekerli az ya�l� tel kaday�f veya ekmek kaday�f�.
· Meyveler
· Az miktarda re�el,bal,pekmez,marmelat.
· Limonlu ve ball� s�cak su.
E�er tatl� istedi�iniz yukar�daki masum tatl�larla gideriliyorsa sizin tatl� iste�iniz psikolojik rahatlama istedi�inizden kaynaklanmaktad�r.Bu gibi durumlarda bize dan���n�z.